preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ane Katarine Zrinski Retkovci

 > Natječaji
Vijesti

Natječaj za imenovanje ravnatelja škole

Autor: Katarina Raguž, 17. 3. 2021.

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 17. 3. 2021. godine

 

Klasa: 602-02/21-01/105

Urbroj: 2188-39-21-1 od 12. III. 2021. (1448)

 

Na temelju članaka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 58. Statuta Osnovne škole Ane Katarine Zrinski, Retkovci, Školski odbor Osnovne škole Ane Katarine Zrinski, Retkovci, Matije Gupca 22, Retkovci raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Škole

(1) Za ravnatelja školske ustanove može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

d) također, ravnatelj treba imati položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3) najmanje osam godina radnog staža u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od kojih najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

4) Kandidat za ravnatelja obvezan je dostaviti Program rada za mandatno razdoblje.

 

(2) U postupku imenovanja ravnatelja vrednovat će se dodatne kompetencije sukladno odredbama Statuta Škole, i to poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a dokazuju se na sljedeći način:

a) poznavanje stranog jezika:

– javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove

– potvrdom ili drugom ispravom o pohađanju škole stranih jezika od strane osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika

– potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika

– drugom ispravom

b) osnovne digitalne vještine:

– javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,

– potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti

– potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina

– drugom ispravom

c) iskustvo rada na projektima:

– dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata

– osobnom izjavom kandidata u životopisu.

 

(3) Uz pisanu prijavu na natječaj, a koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati za ravnatelja obvezni su priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

a) dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta, i to:

– dokaz o državljanstvu (domovnica)

– diploma, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– dokaz o položenome stručnom ispitu (za kandidate za koje postoji zakonska obveza polaganja stručnog ispita), odnosno dokaz da je kandidat oslobođen obveze polaganja stručnog ispita (čl. 157. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

– dokaz o položenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate obveznike stjecanja pedagoških kompetencija)

– potvrdu ili elektronički zapis o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)

– dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje (potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)

– uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)

– dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju na temelju stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

b) program rada za mandatno razdoblje (program rada sadržava ciljeve, aktivnosti, budžet, vremenski plan, projekte i ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u sljedećem mandatnom razdoblju). Kandidat će predstaviti Program rada za mandatno razdoblje, a sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutu Osnovne škole Ane Katarine Zrinski, Retkovci

c) životopis

d) dokaze o dodatnim kompetencijama iz čl. 2., ako ih kandidati imaju, a dokazuju se na način naveden u čl. 2.

 

(4) Ravnatelj se imenuje na pet godina.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koje mogu pronaći na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova u skladu s člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Kandidatom za ravnatelja škole u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom te koja ispunjava uvjete natječaja.

 

Urednom prijavom smatra se samo prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Osnovnoj školi Ane Katarine Zrinski, Retkovci, za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Osnovne škole Ane Katarine Zrinski, Retkovci.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu škole: Osnovna škola Ane Katarine Zrinski, Retkovci, Matije Gupca 22, 32282 Retkovci, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja škole – ne otvarati«.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

                      Predsjednica Školskog odbora:

                                         Sandra Pavić, prof.
Koliko je sati?

Školsko zvono / Prijevoz

 

 

 

 

 

 

 

Savjetujemo
Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 4. 2021.

Ukupno: 21362
Ovaj mjesec: 8264
Danas: 81
Vrijeme

booked.net

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
CMS za škole logo
Osnovna škola Ane Katarine Zrinski Retkovci / Matije Gupca 22, HR-32282 Retkovci / os-akzrinski-retkovci.skole.hr / skola@os-akzrinski-retkovci.skole.hr
preskoči na navigaciju