preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ane Katarine Zrinski Retkovci

 > Naslovnica
Vijesti

Natječaj za učitelja/učiteljicu Njemačkog jezika

Autor: Katarina Raguž, 1. 10. 2021.

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

       OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

RETKOVCI

 

                                                                 

 

 

KLASA:     602-02/21-03/561

URBROJ:  2188-39-21-1

Retkovci,  30. rujna 2021.

 

 

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) ravnatelj Osnovne škole

Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto:

  1. UČITELJA/ICE NJEMAČKOG JEZIKA, nepuno / određeno radno vrijeme

( 25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), 1 izvršitelj/ica

  1. UČITELJA/ICE NJEMAČKOG JEZIKA, puno / određeno radno vrijeme

( 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su važećim Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkoj naobrazbi učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/19, 75/20).

 

             Na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu)
  • Životopis
  • Diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
  • Dokaz o državljanstvu (preslika)
  • Uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od 6 mjeseci.
  • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)
  • Ukoliko kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, dužan je priložiti sve dokaze kojima potvrđuje prednost pri zapošljavanju. (original)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o                               profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („NN“ 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)                      dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih   uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („N.N“ 33/92, 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13., i 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 

Sukladno članku 48.f navedenog Zakona, državna tijela obvezna su pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dati prednost:

1. djeci osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. istog Zakona,

2. mirnodopskim vojnim i civilnim invalidima rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz

    članka 6., 7. i 8. istog Zakona,

3. bračnom drugu i roditeljima osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8.

    ovoga Zakona.

 

Prednost ostvarivanja prava na zapošljavanje ostvaruje se redoslijedom od točke 1. prema točki

3. navedenog članka pod uvjetom da nema kandidata iz članka 101. Zakona o hrvatskim

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji imaju prednost.

Prednost pri zapošljavanju može se ostvariti samo jednokratno, osim u slučajevima zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, a ne mogu ga ostvarivati osobe kojima je radni odnos prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.
 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („N.N“ 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na neko od gore navedenih prava prednosti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima

Na objavljeni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola prema čl.13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („NN“ 82/08, 69/17). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju.

Na prijavi su dužni dostaviti svoju aktivnu adresu e-pošte na koju će pravodobno stići obavijest o          datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

 

Ako kandidat ne pristupi procijeni, odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima, odnosno ispravama za potrebe provedbe natječaja prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta).

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici Osnovne                                                                                                                                                                                                             škole Ane Katarine Zrinski, Retkovci.
      

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na stranicama HZZ-a i web stranici škole.            

Natječaj traje od 1. 10. 2021. do 9. 10. 2021. godine.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Ane Katarine Zrinski

Matije Gupca 22

32282 RETKOVCI.

 

                                                                                Ravnateljica škole:                                                                                                           Zdenka Škrlec, prof.
Koliko je sati?

Školsko zvono / Prijevoz

 

 

 

 

 

 

 

Savjetujemo
Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 4. 2021.

Ukupno: 21364
Ovaj mjesec: 8266
Danas: 83
Vrijeme

booked.net

Tražilica
CMS za škole logo
Osnovna škola Ane Katarine Zrinski Retkovci / Matije Gupca 22, HR-32282 Retkovci / os-akzrinski-retkovci.skole.hr / skola@os-akzrinski-retkovci.skole.hr
preskoči na navigaciju